Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği

1997–1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Makine Mühendisliği Bölümü, ilk mezunlarını da 2001–2002 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Halen  lisans düzeyinde normal ve ikinci öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında ikinci öğretim ve yüksek lisans programına  ek olarak 2009­-2010  Eğitim-Öğretim yılında doktora programı açılmıştır. Bölümümüzde 4 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 5 Anabilim  dalı vardır. Bunlar Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Enerji Anabilim dallarıdır. Bölümümüz YGS­-LYS  sınavlarıyla sayısal puan tür ünden öğrenci kabul etmektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ardından 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne başlanmıştır.

 

Bölümümüzün temel amacı; uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında; tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek kalifiye makine mühendisleri yetiştirmektir. Yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve meslekî etik bilincine, sahip Makine Mühendislerini yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üreten bireyler yetiştirmek önceliklerimizdir.

 

AKADEMİK YIL

Bir akademik yıl on dörder haftalık güz ve bahar yarıyılından oluşur. Lisans eğitim-öğretim süresi ise sekiz yarıyıl (dört yıl)’dır.

 

ÖĞRETİM DİLİ

Uşak Üniversitesi’nin öğretim dili Türkçe'dir. Ayrıca isteğe bağlı İngilizce Hazırlık verilmektedir.

 

KAYITLAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Üniversitemize yeni başlayacak öğrenci­lerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından be­lirlenen tarihlerde yapılırken, ara sınıflar­daki öğrenciler için kayıt yenileme işlem­leri ise üniversitemiz tarafından ilan edi­len tarihler arasında, Öğrenci İşleri Dai­resi Başkanlığı’nın ve öğrencilerin kendi birimlerinde oluşturulan danışman öğ­retim elemanlarının bilgi ve gözetiminde internet üzerinden yapılmaktadır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Mezuniyet ve derslerdeki başarı, kredili sisteme göre belirlenir. Sınavlar ara sınav ve yarıyıl sonu / yılsonu sınavlarından oluşur. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Başarı notunda salt değerlendirme ve bağıl değerlendirme yöntemi uygulanır. Elde edilen değerler Uşak Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemi aracılığıyla harf notuna dönüştürülür. Öğrenci bir dönemde bir ara sınav ve bir final sınavına girmek zorundadır. Değerlendirme yapılırken, öğrencinin dönem içinde yaptığı ara sınavlarının, ödevlerin, devam durumunun ve laboratuvar çalışmalarına ait not değerlendirmelerinin % 40 ve final sınavının % 60 alınarak genel değerlendirmesi yapılır.

 

YATAY GEÇİŞ

Eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında yapılmakta ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurular fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulu karan ile yapılmaktadır.

 

DİKEY GEÇİŞ

Meslek Yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretime yerleştirilmelerini sağlayan bir programdır. Bu programda, Açık Öğretim Fakültesi haricindeki tüm dikey geçişler ÖSYM tarafından düzenlenen bir dikey geçiş sı­navı ile gerçekleştirilmektedir.

 

ÇİFT ANA DAL - YAN DAL PROGRAMLARI

Çift Anadal programı ile anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleri sağlanmaktadır.

Yan dal programı ile anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almaları sağlanmaktadır.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan,başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan ve 240 kredi (AKTS) ulaşan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin durumu, danışmanı ve bölüm başkanı tarafından incelenerek birim yönetim kurulunca mezuniyet kararı alınır. Bölümümüz öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, 2. ve 3. sınıf yaz dönemlerinde Atölye (20 gün) ve İşletme  (20 gün) stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OFİSİ

Bölümümüzde öğrenim gören veya görmek isteyen uluslararası öğrencilere öğrenim hayatlarında yardımcı olmak için kurulan Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisimiz yabancı uyruklu öğrencilerimizin başvuruları, kayıtları ve sağlık sigortaları ile ilgili tedbirleri alarak rehberlik hizmeti vermektedir.

Yurtdışından gelecek öğrencilerimizin Bölümümüzü tercih etmesine imkân sağlamak üzere tanıtıcı yazılı ve görsel materyalleri hazırlamak ve yaymak üzere çalışmalar yürüten Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi üniversitemizi ve bölümümüzü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında toplantılara ve fuarlara katılmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği programları da dâhil olmak üzere, yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarla ikili ve çok taraflı işbirliği kurarak bu birimlerle değişim programları ve ortak projeler gerçekleştirmek ve eğitimle ilgili faaliyetler de düzenlemektedir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Makine Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları 

• Üniversite ve Araştırma Kurumları,

• CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat)

• İmalat Sektörü

• Otomotiv ve Yan Sanayi

• Döküm ve Makine İmalat Sanayi

• Tesisat ve Yapı Elemanları Uygulamaları ve İmalatı

• Gıda Endüstrisi

• Danışmanlık Şirketleri

• Yazılım Sektörü

• Enerji Sektörü

• Tekstil Sektörü

• İnşaat Sektörü

• Kamu Kurumları

• Belediyeler